Vyrábíme dárky s emocemi

Vyrábíme dárky s emocemi

Tisíce dárků skladem

Tisíce dárků skladem

Již 16 let s vámi

Již 16 let s vámi

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky ( dále jen OP ) upravují práva a povinnosti mezi
 
Petr Halamka, místem podnikání tř. E. Beneše 573, 500 12 Hradec Králové, ČR, IČ : 71887962, DIČ: CZ8607063355.
Provozovatel je plátce DPH.
email: info@tvojedarky.cz
Tel: (+420) 607 039 418
Adresa provozovny: Kladská 123/77, Hradec Králové, 50003
 
dále jen 'prodávající', na straně jedné a kupujícími (též zákazník) na straně druhé.
 
Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen 'kupující spotřebitel'), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník ( dále jen NOZ ). a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen 'kupující podnikatel'), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti 'kupujícího spotřebitele' a práva a povinnosti 'kupujícího podnikatele'. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako 'kupující'.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a  z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
 
Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě Tvojedarky.cz provozovaném na adrese www.tvojedarky.cz 
 
Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, firmu, sídlo, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží,.....) správně a pravdivě. 
 

Čl. I. Předmět kupní smlouvy

1. závazek prodávajícího 
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. 
 
2. závazek kupujícího 
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu. 
 
3. předmět koupě 
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího. 

Čl. II. Objednávání

Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova. Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku. Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.) Vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky. V některých případech může být ze strany prodávajícího vyžadována platba předem zejména u produktů upravených na přání zákazníka laserem či jinou metodou. 
Políčko poznámka v nákupním košíku slouží pouze pro sdělení krátké informace pro prodávajícího např. upřesnění adresy. Poznámka neslouží pro oboustrannou komunikaci s prodávajícím a nelze nijak nárokovat zodpovězení otázky či nárokovatelného požadavku. Jakýkoliv požadavek ohledně objednávky musí být písemně potvrzen ze strany prodávajícího např. emailem či SMS.
 

Čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání  a dodání zboží

1. místo a doba dodání 
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na Tvojedarky.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena. U produktů zakoupené se službou popis laserem může být expediční doba prodloužena o 1-3 pracovní dny.
 
2. objednávka 
Odeslaná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce.
 
Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech: 
 
a) po vzájemné dohodě
 
b) prodávající si vyhrazuje zrušit objednávku či její část v následujících případech: zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pro případ této situace bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část či celou kupní cenu, bude mu tato částka navrácena na jeho účet či adresu v nejbližším možném termínu, nejdéle však do 14 dnů poté, co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.
 
3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou 
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). U kupujícího podnikatele se za oprávněnou osobu považuje i osoba, která k tomu byla kupujícím podnikatelem zmocněna, když kupující podnikatel je dle § 430 NOZ z jejího jednání zavázán . Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. 
 
4. úložní doba, částečné plnění 
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě.
 
5. doprava 
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (prostřednictvím České pošty, s.p., společností GLS či společností Zásilkovna). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. 
 
6. Zboží upravené na přání zákazníka - popis laserem
Vybrané produkty dostupné na www.tvojedarky.cz označené symbolem popis laserem lze upravit na přání zákazníka popisem (textem či obrázkem, pokud to produkt umožňuje). Cena popisu je následně připočítána k celkové ceně produktu. Zákazník je povinen uvést správný text, který bude vyznačen na produktu. Při platbě na dobírku je zákazník v některých případech kontaktován pro ověření správného telefonního čísla a textu. Zákazník nese plnou zodpovědnost za svůj uvedený popis, dodací adresu a kontaktní informace celé objednávky. Na takto upravené zboží se nevztahuje 14 denní záruka na vrácení zboží bez udání důvodu.

Zákazník odesláním závazné objednávky plně souhlasí, že je obeznámen se službou popis laserem a je dostatečně informován o této službě, která je detailně popsána na adrese FAQ dostupné a viditelné z každé stránky obchodu www.tvojedarky.cz.
 
Dodaný text ze strany zákazníka: Každý produkt má uvedené maximální omezení znaků. V případě překročení znaků ze strany zákazníka negarantujeme obvyklou kvalitu popisu (text může mít odlišný odstín z důvodu změny ohniska) a odpovídající čitelnost. Závazným odesláním objednávky bere zákazník tuto skutečnost najevo a vyjadřuje s tím svůj souhlas. Jako znak je považována i mezera, interpunkce a jiné znaky a symboly, které rozšiřují konečný text.
Text uvedený zákazníkem bude vždy odřádkován dle možnosti popisovaného předmětu. Standardně je používán font Monotype Corsiva. V případě výběru jiného fontu, který systém nabídne, může být účtován další poplatek, se kterým je zákazník seznámen při změně fontu systémem.
Speciální znaky vložené do textu budou laserem automaticky vynechány (mimo znaků, které jsou zpoplatněné a jsou uvedené u každého produktu jako doplňková služba), protože nejsou obsahem nainstalované znakové sady. Toto se nevztahuje na standardní text, uvozovky, závorky, čárky a háčky a jiné běžně standardní znaky používané v textech. 
 
Dodané fotografie ze strany zákazníka: Fotografie produktů s popisem laseru na jednotlivých produktových kartách na www.tvojedarky.cz jsou pouze ilustrativní a slouží pro představu zákazníka, kde bude fotografie umístěná. Popis laserem je hrubý zásah do struktury daného materiálu. Dochází k vytvoření hrubé zrnitosti a výsledný efekt působí holograficky, to znamená, že z každého úhlu popis laserem láme jinak světlo.
Zaslané fotografie ze strany zákazníka nejsou nijak graficky upravovány - dochází pouze ke čtvercovému či obdélníkovému ořezu významných oblastí a přenesení na produkt. Výsledek je vždy přímo závislý na kvalitě dodané fotografie. Formát fotografie musí odpovídat přibližně formátu produktu - to znamená, že při orientaci produktu na výšku musí být ze strany zákazníka dodána fotografie orientována na výšku a naopak. Při nahrávání fotografie k produktu, který má nestandardní výřez (např. srdíčko), musí mít fotografie dostatečně velké okraje.
 
V případě, že zákazník nespecifikuje umístění dat na produkt, je popis laserem zpracován dle možností zaslaných dat (text nebo obrázek).
 
Zákazník bere odesláním objednávky na vědomí, že bude zhotoven tzv. reklamním popisem (nikoliv technickým). Tolerance výrobního stroje v tomto nastavení a tedy zarovnání a umístění dat na produktu se může lišit +-2 mm u malých předmětů jako jsou např. přívěsky na klíče či na krk. U velkých produktů typu velký nůž, placatice, dárkové sady na víno může být tolerance posunu +-4mm. To v praxi znamená, že dodané podklady (týká se hlavně textů) nemusí být přímo na středu produktu a vzdálenost od jednotlivých okrajů produktu může být v rámci tolerance různá. Jednotlivé ukázkové fotografie uvedené na každém produktu jsou ilustrativní. Odstín či zabarvení výsledného popisu se může lišit od vyobrazení na produktové fotografii.
 
7. Vyhrazení práva odmítnutí služeb ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vytvoření produktu objednané úpravou laserem ze strany kupujícího. Odmítnutí musí být bez zbytečného odkladu sděleno kupujícímu. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu důvody pro odmítnutí vytvoření produktu (nevyhovující fotografie, loga podléhající ochranné známce, dlouhý text, texty a obrázky, které nejsou v souladu s legislativou ČR ...).
 
8. Dodání zboží na Slovensko
Dodací podmínky se řídí podle zvoleného dopravce dle článku VI. VOP. Dodání na Slovensko uskutečňujeme pouze koncovým spotřebitelům. Nákupní řád, reklamace a jiné právní aspekty se řídí výhradně těmito VOP a platnými zákony ČR.
 

ČL. IV. Cena, platební podmínky, slevové kupony a jiné výhody získané pomocí slevových kuponů

1. cena předmětu koupě 
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na Tvojedarky.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. 
 
2. Platební podmínky
a) Dobírkou - cenu zboží a poštovného uhradíte při dodání.
b) Převodem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet. (nedostupné poslední 3 týdny v roce)
c) Pomocí platební brány GoPay
d) Hotově na pobočce v Hradci Králové na adrese Kladská 123/77
 
číslo účtu pro CZK: 224672279 / 0300
banka: ČSOB
 
číslo účtu pro EUR: SK2111000000002941043618 
banka: Tatra banka (Slovensko)
 
Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky v případě platby bankovním převodem. Zákazník je povinnen peněžní prostředky poukázat na účet prodávajícího nejpozději 3 pracovní den (platba v rozhodný den musí být připsána na účet prodávajícího).
 
3. Slevové kupony a jiné výhody získané pomocí slevových kuponů
Zákazník může v nákupním košíku uplatnit výhodu (např. dárek zdarma, sleva na produkt, sleva na službu, sleva na dopravě a jiné) - dále jen výhoda, kterou mohl získat na základě nějaké reklamní nabídky. Tato výhoda lze uplatnit v nákupním košíku v sekci 'Přejete si uplatnit slevový kupon'. V rámci jednoho nákupu to jest uzavření jedné kupní smlouvy může uplatnit pouze jednu výhodu.
Podmínky dané výhody se vždy řídí informacemi uvedené u dané výhody či do odvolání ze strany prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s kupujícím, pokud výhoda byla využita ze strany kupujícího účelově (např. využití špatně uplatněné výhody, než pro účel, pro který byla výhoda poskytnuta jako obchodní nabídka prodávajícího, vzniklé vytvořením nestandardní objednávky ze strany zákazníka apod.) pouze pro získání osobního prospěchu ve snaze poškodit prodávajícího. Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat kupujícího o neuzavření kupní smlouvy a zrušení objednávky.

Čl. V. Expediční a dodací lhůty a jejích příslušenství

1. Přepravní společnosti a dodací služby
 
Balík do ruky České pošty
Doba doručení obchodním balíkem České pošty je do následujícího pracovního dne od expedice. 
 
Doporučený balíček České pošty
Doba doručení Doporučeným balíčkem České pošty je zpravidla do 4 pracovních dnů od expedice.  
 
Výdejní místo Zásilkovna ČR
Doba doručení na výdejní místo společností je do následujícího pracovního dne od expedice.
 
Výdejní místo Zásilkovna SK
Doba doručení na výdejní místo společností je do dvou pracovních dnů od expedice.
 
GLS kurýr
Doba doručení GLS společností je do následujícího pracovního dne od expedice.
 
GLS kurýr Slovensko
Doba doručení GLS společností je do 1 až 2 pracovního dne od expedice.
  
Osobní odběr na pobočce v Hradci Králové
Možnost vyzvednutí na základě potvrzovacího emailu o připravení objednávky na pobočce (nedostupné posledních 6 týdnů v roce)
 
2. Termíny dodání
 
a) U každé položky je uvedena dostupnost zboží (Skladem, nebo Dočasně vyprodáno). Doručení do druhého pracovního dne platí pouze pro položky označeny jako: Skladem a uskutečněnou objednávku v pracovní den do 10:00 není-li uvedeno viditelně na stránkách jinak. V případě, že zboží není skladem, jsme povinni zákazníka informovat o této skutečnosti a individuálně domluvit termín dodání.
Při zakoupení služby popis laserem se expediční doba může prodloužit o 1 - 3 pracovní dny.
Vánoční sezóna, to jest vždy od 10.dne v posledním měsíci v roce, se řídí termíny dodání podle viditelného upozornění na našich stránkách (zejména hlavní strana, košík apod.).
 
b) Zákazník má možnost v nákupním košíku přiobjednat službu Expresní dodání. Tato služba je dostupná pouze pro produkty, které mají objednanou službu Popis laserem. V případě, že dojde k překážce na straně dopravce doručit zásilku dle přepravních podmínek nebo na straně prodávajícího vyexpedovat zásilku dle stanovených podmínek mezi prodávajícím a zákazníkem, vzniká zákazníkovi nárok na navrácení částky za tuto dodatkovou službu Expresní dodání. Tento nárok je zákazník povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u prodávajícího. 
 
c) Zákazník je emailem informován o expedici zboží. Pokud nebude zásilka doručena zákazníkovi následující pracovní den od dne expedice (týká se Balíku do ruky České pošty, firmy GLS a výdejních míst Zásilkovna), je zákazník povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 
3. Pojištění zásilky během přepravy (dále jen pojistné příslušenství)
Zákazník má právo v nákupním košíku zvolit tzv. pojistné příslušenství ke své zásilce. V případě, že dopravce poškodí zásilku a její obsah během přepravy, prodejce nebude vyžadovat v případě zakoupení pojistného příslušenství po zákazníkovi jakkoliv řešit reklamaci s dopravcem (sepsání reklamačního protokolu). Zákazník je povinen bezdokladně zaslat kupujícímu na email fotografii poškození, na jejímž základě je prodávající povinen převzít za kupujícího veškeré povinnosti a případné finanční náklady při řešení této situace. Prodejce je dále povinnen bezodkladně zákazníkovi dodat na své náklady bezvadné zboží. V případě, že zakoupené zboží nebude skladově dostupné, je prodávající povinnen poskytnout podobnou náhradu případně finanční kompenzaci v plné výši objednávky zákazníka.
Cena služby: 25 Kč vč. DPH
 

Čl. VI.  Poštovné a balné v ČR

Výše poštovného odpovídá průměrným nákladům pro odeslání zásilky Českou poštou. Poštovné je z naší strany dotováno. Výše dotace je závislá na celkové částce za zboží. Viz následující tabulka.
 
PřepravceCena poštovného
Česká pošta - Balík do ruky109,-
Česká pošta - doporučený balíček79,-
Česká pošta - doporučená zásilka*79,-
GLS kurýr109,-
Zásilkovna SK2.95 EUR
GeisPointnedostupné
Zásilkovna ČR85,-
GLS kurýr Slovensko3.95 EUR

* Platí pro drobné zásilky, které se vejdou do obálky s výškou max. 2 cm.

Cena dobírky je +50 Kč.
Cena dobírky Slovensko je +1.95 EUR.
 
Některé produkty mají tu vlastnost, že automaticky nesou tzv. 'poštovné zdarma' tj. v případě objednání dané položky je celý nákup bez poštovného nezávisle na velikosti objednávky (celý proces je automaticky hlídán systémem Tvoje dárky.cz). Standardně expedujeme zásilky do 30 kg. V případě větší objednávky nás prosím kontaktujte a my pro Vás rádi zařídíme individuální přepravu.
 

Čl. VII. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již při jejím převzetí.
 

Čl. VIII.  Záruka, reklamační řád

1. Všeobecné pokyny
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky. 
Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. U 'Balík do ruky' je potřeba zkontrolovat stav zboží přímo na České poště (popřípadě před doručovatelem České pošty). V opačném případě nemusí být reklamace Českou poštou uznána.
 
Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. 
 
Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník. 
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním nebo nedodržením návodu k použití.
 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 
 
K reklamaci je nutné prokázat kupujícím zakoupení zboží na Tvojedarky.cz. Zpravidla stačí kopie faktury, uvést číslo objednávky případně sdělit pouze jméno, na které byla objednávka vytvořena. Veškeré objednávky jsou evidovány v databázi Tvojedarky.cz s přesným časem nákupu a jménem kupujícího.
 
Reklamace bude vyřízená bez zbytečného odkladu v zákonné lhůtě tedy nejpozději 30. den od jejího přijetí.


Adresa pro zaslání reklamace:
www.tvojedarky.cz
Kladská 123/77
Hradec Králové
50003
Reklamované zboží je nutné doručit na výše uvedenou adresu, nebude-li se zákazníkem domluven jiný způsob předání reklamovaného zboží či služby.
 
2. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
 
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
3. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). 
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně (ideálně emailem) či uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Časový termín 14 dní není směrodatný pro zákazníka pro zaslání zboží zpět k prodejci, vždy se hledí, kdy zákazník informoval prodejce o odstoupení od kupní smlouvy. Dodání zboží zpět prodejci může proběhnout tedy po uplynutí lhůty 14 dní a tato skutečnost nemá vliv na uplatnění zákazníkova práva odstoupit od kupní smlouvy.
 
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na vrácení zboží zpět prodejci nese kupující.
 
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
 
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, který je ke stažení ZDE.
 
Na produkty upravené na přání zákazníka laserem nelze odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.
 

Čl. IX. Přechod nebezpečí

Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
 

Čl. X.  Informace poskytované spotřebiteli na základě občanského zákoníku 

Dle ust. § 1811 odst. 2 NOZ: 
 
ad. a) Petr Halamka, IČ: 71887962, DIČ: CZ8607063355, Tř. E. Beneše 573, 500 12 Hradec Králové
 
ad b a c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek. 
 
ad d) Ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě jsou vždy ceny pro koncového spotřebitele a bez jakýchkoliv dalších skrytých poplatků kromě nákladů na dodání. Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách a také v části 'Nákupní košík'. 
 
ad e a f) Způsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí při nákupu v části 'Nákupní košík,' kde se rovněž dozví celkovou výši nákladů na dodání. Výše poštovného a balného je rovněž uvedena v obchodních podmínkách. 
 
ad g) spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo se nevztahuje na produkty upravené na přání zákazníka.
 
Neúčtujeme žádné poplatky při použití prostředků komunikace na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
Smlouva je archivována u prodávajícího a je dostupná na vyžádání. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Postup o technických krocích k uzavření smlouvy je uveden na Tvojedarky.cz  
 

Čl. XI. Ostatní ustanovení a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, puncovní zákon

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem. 
Prodávající prohlašuje, že je registrován u puncovního úřadu pod číslem 12136. Puncovní značky jsou dostupné ZDE
Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy. 
 

Čl. XII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. 
 
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. 
 
Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům prodávajícího. 
 
Registrací údajů  v systému Tvojedarky.cz kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně. 
 

Čl. XIII. Schválení OP ze strany kupujícího

V okamžiku, kdy kupující v systému Tvojedarky.cz klikne na odkaz 'OBJEDNAT' umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Copyright © 2006-2024 tvojedarky.cz